Category: MARRIAGE & FAMILY 2001

  • Home
  • MARRIAGE & FAMILY 2001

Nghị định số: 70/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

CHÍNH PHỦ Số: 70/2001/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình _____________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm […]
Read More

Decree no. 70/2001/ND-CP of October 03rd, 2001, detailing the implementation of the marriage and family law

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ———— No: 70/2001/ND-CP Hanoi, October 03, 2001   DECREE DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE MARRIAGE AND FAMILY LAW THE GOVERNMENT Pursuant to the September 30, 1992 Law on Organization of the Government; Pursuant to the 2000 Marriage and Family Law; At the proposal […]
Read More