Category: LAO ĐỘNG 2006

Nghị định số: 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

CHÍNH PHỦ Số: 152/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ […]
Read More

Luật số: 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

QUỐC HỘI Số: 74/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 […]
Read More