Category: LAO ĐỘNG 2011

Thông tư số: 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 31/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính […]
Read More

Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiệnđiều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số 54/2011/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh […]
Read More

Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 04 năm 2011 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ———————- Số: 13/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————- Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG […]
Read More

Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH   VÀ XÃ HỘI ______________ Số: 12/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 26 tháng  4 năm 2011 THÔNG TƯ  Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu […]
Read More