Category: LAO ĐỘNG 2012

Bộ luật lao động

­­QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]
Read More

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung

CHÍNH PHỦ ______ Số: 31/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu chung ___________ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ […]
Read More