Category: LABOR 2012

Bộ luật lao động

­­QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]
Read More

2012 Labor code

NATIONAL ASSEMBLY ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness —————- Law No. 10/2012/QH13 Hanoi, June 18, 2012   LABOR CODE Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Labor Code. Chapter I GENERAL PROVISIONS Article […]
Read More