Category: NHÀ ĐẤT 2005

Luật Nhà Ở

QUỐC HỘI ____________  Số: 56/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ Hà Nội , Ngày 29 tháng 11 năm 2005 LUẬT NHÀ Ở Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]
Read More