Category: NHÀ ĐẤT 2007

Nghị định số: 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

CHÍNH PHỦ Số: 153/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản _________________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 […]
Read More

Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _______ Số: 06/2007/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______ Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

CHÍNH PHỦ ________ Số: 84/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________________________________________ Hà Nội, ngày 25  tháng 5 năm  2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình […]
Read More