Category: NHÀ ĐẤT 2010

Thông tư Số: 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

BỘ XÂY DỰNG Số: 16/2010/TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010 THÔNG TƯ Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính […]
Read More

Nghị định Số: 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

CHÍNH PHỦ Số: 71/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; […]
Read More

LUẬT Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 48/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa […]
Read More