Category: THƯƠNG MẠI 2007

Nghị định của chính phủ số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về điều kiện kinh doanh dich vụ Logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistic

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 140/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN […]
Read More

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI – BỘ TÀI CHÍNH ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI – BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07/2007/TTLT-BTM-BTC NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2007 […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ Số: 23/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá […]
Read More