Category: THƯƠNG MẠI

Thông tư Số: 04/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định SỐ 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành LUẬT THƯƠNG MẠI về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH […]
Read More

Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết thi hành

CHÍNH PHỦ ________ Số: 119/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP  ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định […]
Read More

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI – BỘ TÀI CHÍNH ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI – BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07/2007/TTLT-BTM-BTC NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2007 […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

CHÍNH PHỦ _______ Số: 158/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 12  năm 2006  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa __________ CHÍNH PHỦ Căn […]
Read More