Category: THƯƠNG MẠI 2011

Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết thi hành

CHÍNH PHỦ ________ Số: 119/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP  ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định […]
Read More

Nghị định Số: 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tai một số nghị định

CHÍNH PHỦ ________ Số: 120/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định  của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại _______________ […]
Read More