Category: CIVIL MATTER 2012

  • Home
  • CIVIL MATTER 2012

Quyết định về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU […]
Read More

Resolution No.04/2012/NQ-HĐTP of December 03, 2012, on guidance on some regulations on corroboration and evidence of the Civil Procedure Code amended in the Law on amendments to the Civil Procedure Code

JUDGES’ COUNCIL SUPREME PEOPLE’S COURT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 04/2012/NQ-HĐTP Hanoi, December 03, 2012   RESOLUTION ON GUIDANCE ON SOME REGULATIONS ON CORROBORATION AND EVIDENCE OF THE CIVIL PROCEDURE CODE AMENDED IN THE LAW ON AMENDMENTS TO THE CIVIL PROCEDURE CODE JUDGES’ COUNCIL OF THE SUPREME PEOPLE’S COURT […]
Read More

Resolution No. 05/2012/NQ-HDTP dated December 03, 2012, guidance part II “procedures for settlement of cases at the court of first instance” of the Code of Civil Procedure which has been amended under the Law amending the Code of Civil Procedure

RESOLUTION NO. 05/2012/NQ-HDTP DATED DECEMBER 03, 2012, GUIDANCE PART II “PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF CASES AT THE COURT OF FIRST INSTANCE” OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE WHICH HAS BEEN AMENDED UNDER THE LAW AMENDING THE CODE OF CIVIL PROCEDURE COUNCIL OF JUDGES SUPREME PEOPLE’S COURT ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – […]
Read More