Category: CIVIL MATTER 2015

  • Home
  • CIVIL MATTER 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. Phần […]
Read More

Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 23/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, […]
Read More

CIVIL CODE

THE NATIONAL ASSEMBLY ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— The Law No. 91/2015/QH13 Hanoi, November 24, 2015   CIVIL CODE Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates a Civil Code. PART ONE GENERAL PROVISIONS Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Scope The Civil Code […]
Read More

Decree No. 37/2015/ND-CP of April 22, 2015, detailed regulations on construction contract

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness —————- No. 37/2015/ND-CP Hanoi, April 22, 2015   DECREE DETAILED REGULATIONS ON CONSTRUCTION CONTRACT Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001; Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014; At the request of the Minister of Construction, […]
Read More