Category: INVESTMENT 2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

CHÍNH PHỦ _______   Số: 118/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư _________  Căn cứ Luật Tổ […]
Read More

BỘ LUẬT DÂN SỰ

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. Phần […]
Read More

Thông tư hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 86/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN […]
Read More

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ THUỘC PHẠM VI QUẢN […]
Read More

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Tổ […]
Read More

Decree detailing and guiding the implementation of a number of articles of the investment law

THE GOVERNMENT   No. 118/2015/ND-CP THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – HappinessHanoi, November 12, 2015 DECREE Detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Investment Law _______________________ Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government; Pursuant to the November 26, 2014 Investment Law; Pursuant […]
Read More