Category: Civil Matter

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 42/2017/NĐ-CP Hà […]
Read More

LY KHANH HONG

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”3286″ img_size=”full”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text] LY KHANH HONG Lawyer (84)969 695 222 khanhhong@mplaw.vn Attorney Ly Khanh Hong has practical experience: More 30 years of experience in judicial work and trial in court; More 9 years of experience as an Arbitrator, the position of Vice Chairman of economic arbitration in Vinh Long province; More 5 years […]
Read More

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm […]
Read More

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 108/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật […]
Read More

Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4211/BKHĐT-ĐKKD V/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015   Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày […]
Read More

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp.

CHÍNH PHỦ ——- Số: 78/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015     NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; […]
Read More

Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 quy định về hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

  BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 127/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI […]
Read More

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp.

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ […]
Read More