Category: INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2004

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2004

Thông báo số 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 233/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/2004/QĐ-TTG NGÀY 05/10/2004 […]
Read More

Decision No. 178/2004/QD-TTg of October 5, 2004

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT ———– SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ————– No. 178/2004/QD-TTg Hanoi, October 5, 2004   DECISION APPROVING THE OVERALL SCHEME ON DEVELOPMENT OF PHU QUOC ISLAND, KIEN GIANG PROVINCE, TILL 2010, WITH A VISION TOWARD 2020 THE PRIME MINISTER Pursuant to the December 25, 2001 Law […]
Read More