Thông báo số 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2004
  • Thông báo số 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: 233/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/2004/QĐ-TTG NGÀY 05/10/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”

Ngày 08 tháng 10 năm 2004, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTgngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thủy sản, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Du lịch, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cục hàng không Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Du dịch Sài Gòn; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, đại diện lãnh đạo huyện Phú Quốc. Sau khi tiếp thu toàn văn Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 189/TB-VPCP ngày 18 tháng 02 năm 2002, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát biểu của các Bộ, cơ quan; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:
Đảo Phú Quốc ở vào vị trí tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc, vừa có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn, vừa có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng trong chiến lược phòng thủ đất nước. Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định Đại hội IX của Đảng nhằm khai thác mọi tiềm năng lợi thế để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 05 tháng 10 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định trên, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai một số việc sau đây:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc:
– Triển khai ngay các biện pháp quản lý chặt chẽ đất đai trên Đảo, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và tình trạng chặt phá rừng. Có quy hoạch và kiểm soát chặt chẽ tình trạng di dân tự phát ra Đảo.
– Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đảo Phú Quốc; tăng cường bộ máy lãnh đạo, quản lý của huyện Phú Quốc đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Với trách nhiệm là chủ Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phải đề cao trách nhiệm chủ động phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các công việc để thực hiện hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chi Minh:
Cần hợp tác tích cực với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong việc thực hiện Đề án tổng thể phát triển đảo Phú Quốc, nhất là trên lĩnh vực phát triển du lịch. Trước mắt, trong quý I năm 2005 hai địa phương cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc với các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.
3. Các Bộ, cơ quan Trung ương:
a) Bộ Xây dựng chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các Bộ, các cơ quan liên quan chỉ đạo việc lập quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc, trình Thủ tường Chính phủ phê duyệt trong các quý II năm 2005, làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, các dự án đầu tư và tổ chức quản lý đầu tư theo quy hoạch được duyệt
Trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển Đảo cần tham khảo quy hoạch các ngành.
b) Tổng Cục Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch Phú Quốc theo hướng chủ yếu là du lịch chất lượng cao, gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005.
c) Bộ Giao thông vận tải chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các Bộ, cơ quan chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông, vận tải trên Đảo phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển. Trong khi chờ quy hoạch giao thông trên đảo được phê duyệt, cho phép triển khai trước các dự án, công trình đã được duyệt và đã rõ là phù hợp với quy hoạch. Nghiên cứu đề án nâng cấp và xây dựng sân bay mới, cảng biển cho tầu khách du lịch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong qúy I năm 2005.
d) Bộ Quốc phòng chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiến hành điều chỉnh lại phương án phòng thủ, bảo đảm quốc phòng và gắn với nhiệm vụ ưu tiên phát kinh tế – xã hội, đồng thời rà soát lại quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005.
đ) Bộ công an, tiến hành rà soát và điều chỉnh phương án bảo vệ, an ninh an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển Đảo; phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương, xây dựng cơ chế tiếp nhận và quản lý du khách phù hợp, theo hướng đơn giản và thuận lợi, nhưng phải bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trên Đảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005.
e) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng Đề án về việc cấp thị thực xuất, nhập cảnh, định cư tại Đảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005.
f) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc lập quy hoạch, phương án bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt đối với Vườn Quốc gia Phú Quốc; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khảo sát xây dựng các hồ chứa nước phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu đời sống của nhân dân, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005.
g) Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc lập quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nước trên đảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005..
h) Bộ Thủy sản chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc lập quy hoạch phát triển thủy sản, nghiên cứu đề án lập Vườn Quốc gia biển phục vụ phát triển du lịch, trình Thủ tướng Chính phủ trong qúy I năm 2005.
i) Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc lập quy hoạch phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, phục vụ du lịch; quy hoạch hệ thống cấp điện cho Đảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005.
k) Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc lập quy hoạch mạng lưới bưu chính, viễn thông, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005.
l) Bộ Thương mại chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng Đề án phát triển đảo Phú Quốc thành “Trung tâm giao thương Quốc tế lớn”; quy hoạch và cụ thể hóa các cơ chế chính sách về phát triển thương mại của đảo Phú Quốc (về xuất nhập khẩu, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, tạm nhập tái xuất, quá cảnh hàng hóa, phát triển mạng lưới thương mại…), trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2005.
m) Bộ Nội vụ chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2005 về bộ máy tổ chức quản lý của Phú Quốc để đảm bảo đủ khả năng tổ chức thực hiện Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc.
n) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng cơ chế huy động vốn để tạo vốn phát triển đảo Phú Quốc, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005.
o) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005 về cơ chế và tổ chức theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 178 của Thủ tướng Chính phủ.
p) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, văn hoá – thông tin, Ủy ban thể dục thể thao, Đài Tiếng nói Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng đề án, quy hoạch và hướng dẫn thực hiện Quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí minh biết, thực hiện.
 

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm

Share: