Category: MARRIAGE & FAMILY 2011

  • Home
  • MARRIAGE & FAMILY 2011

Nghị định số: 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2011 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

CHÍNH PHỦ Số: 19/2011/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi ________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng […]
Read More

Decree No: 19/2011/ND-CP of March 21, 2011, providing in detail for implementation of a number of articles of the law on adoption

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ——— No: 19/2011/ND-CP Hanoi, March 21, 2011 DECREE PROVIDING IN DETAIL FOR IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON ADOPTION THE GOVERMENT Pursuant to the December 25, 2011 Law on the Organization of Government; Pursuant to the June 17, […]
Read More

Decree No. 19/2011/ND-CP of March 21, 2011, providing in detail for implementation of a number of articles of the Law on Adoption

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ——— No: 19/2011/ND-CP Hanoi, March 21, 2011   DECREE PROVIDING IN DETAIL FOR IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON ADOPTION THE GOVERMENT Pursuant to the December 25, 2011 Law on the Organization of Government; Pursuant to the June 17, […]
Read More