Category: MARRIAGE & FAMILY 2013

  • Home
  • MARRIAGE & FAMILY 2013

Nghị định số: 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

CHÍNH PHỦ Số: 24/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình  về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu […]
Read More

Thông tư Số: 22/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

BỘ TƯ PHÁP Số: 22/2013/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP  ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ […]
Read More

Circular No. 22/2013/TT-BTP dated December 31, 2013, on guidelines for the Decree No. 24/2013/ND-CP on application of the Law on Marriage and family on marriage and family relations involving foreign elements

THE MINISTRY OF JUSTICE ———- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No: 22/2013/TT-BTP Hanoi, December 31, 2013   CIRCULAR DETAILING AND GUIDING IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 24/2013/ND-CP DATED MARCH 28, 2013, DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON MARRIAGE AND FAMILY […]
Read More

Decree No.: 24/2013/ND-CP of March 28, 2013, detailing the implementation of a number of articles of the marriage and family law regarding the marriage and family relations involving foreign elements

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ———- No.: 24/2013/ND-CP Hanoi, March 28, 2013  DECREE DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE MARRIAGE AND FAMILY LAW REGARDING THE MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS Pursuant to the Law on Government organization, of December 25, 2001; […]
Read More

Decree No. 24/2013/ND-CP of March 28, 2013, detailing the implementation of a number of articles of the Marriage and Family Law regarding the marriage and family relations involving foreign elements

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ———- No.: 24/2013/ND-CP Hanoi, March 28, 2013   DECREE DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE MARRIAGE AND FAMILY LAW REGARDING THE MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS Pursuant to the Law on Government organization, of December 25, 2001; […]
Read More