Quyết định 3776/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác liên ngành về việc hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Home
  • CIVIL MATTER 2017
  • Quyết định 3776/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác liên ngành về việc hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3776/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VỀ VIỆC CÁC HÃNG TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI THU PHÍ, PHỤ PHÍ BẤT HỢP LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ văn bản số 10967/BGTVT-VT ngày 03/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc thu phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài;
Căn cứ văn bản của các cơ quan, tổ chức về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác liên ngành về việc các hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành về việc các hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau:
1. Ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Công Bằng, Vụ phó Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Tổ phó;
3. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, Tổ phó;
4. Ông Phan Thông, Thường trực Ban chấp hành, Tổng thư ký Hiệp hội chủ hàng, Tổ phó;
5. Ông Trịnh Thế Cường, Trưởng phòng Vận tải và dịch vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổ viên thường trực;
6. Bà Trịnh Thị Hải Hà, Phó trưởng phòng, Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, Tổ viên;
7. Ông Phạm Hoài Nam, Chuyên viên Vụ Thanh Tra, Tổng cục Thuế, Tổ viên;
8. Bà Trần Phương Lan, Trưởng phòng Giám sát và Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên;
9. Trần Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Phòng Điều tra vụ việc hạn chế, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên;
10. Ông Bùi Hồng Minh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Cục Xuất nhập khẩu, Tổ viên;
11. Ông Đặng Văn Vang, Chuyên viên, Phòng Chính sách phí, lệ phí và thu khác, Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính, Ủy viên;
12. Ông Hoàng Văn Anh, Phó Trưởng ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
13. Bà Vũ Thùy Hương, Trưởng phòng Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
14. Ông Nguyễn Hùng Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Tổ viên;
15. Ông Hồ Kim Lân, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Tổ viên;
16. Ông Khuất Văn Liêm, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội chủ hàng Việt Nam, Tổ viên;
17. Nguyễn Hải Nam, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh, Tổ viên;
18. Nghiêm Quốc Vinh, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Tổ viên;
19. Bà Trần Thị Hường, Chuyên viên Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Tổ viên;
20. Bà Nguyễn Thị Thương, Chuyên viên Phòng Vận tải và dịch vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổ viên Thư ký.
Điều 2. Nhiệm vụ Tổ công tác
– Trực tiếp làm việc với hãng tàu biển nước ngoài, chủ hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam làm minh bạch việc thu phí, phụ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam; so sánh với pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế; đề nghị hãng tàu ngừng thu ngay một số loại phí không hợp lý.
– Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với việc thu, nộp phí, phụ phí vận tải đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;
– Tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, giám sát áp dụng giá cước vận tải, phụ phí theo giá cước, phụ phí nội địa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Điều 3. Tổ công tác chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, giám sát áp dụng giá cước vận tải, phụ phí vận tải.
Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác thực hiện theo Quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổ trưởng Tổ công tác, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên của Tổ công tác có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 
Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính, Công Thương;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– Tổng cục Thuế;
– Cục Quản lý giá;
– Cục Quản lý cạnh tranh;
– Cục Xuất nhập khẩu;
– Hiệp hội Chủ hàng VN;
– Hiệp hội Cảng biển VN;
– Các Hiệp hội ngành hàng (7);
– Phòng TM và CN VN;
– Website Bộ GTVT;
– Website Cục Hàng hải VN;
– Các hãng tàu biển nước ngoài (40);
– Lưu: VT, VTải (Lg5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

Share:

Leave A Comment