Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 28/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ I-TA-LI-A KÝ NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2013 TẠI ROME, CỘNG HÒA I-TA-LI-A

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại tờ trình số 3114/TTr-BGTVT ngày 24 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa I-ta-li-a ký ngày 21 tháng 6 năm 2013 tại Rome, Cộng hòa I-ta-li-a.
Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định./.
 

 
Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: NG, TP, GTVT (kèm theo Hiệp định);
– VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Share: