Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Xu-đăng do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 45/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XU- ĐĂNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3861/TTr-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo “Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng”.
Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành cho việc ký Hiệp định./
 

 
Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên CP;
– Các Bộ: GTVT, NG, TP, TC, KHĐT (kèm theo Hiệp định);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT(3). VB

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Share: