Quyết định 2736/QĐ-BTC năm 2014 công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Trang Chủ
  • VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, HÀNG HẢI 2014
  • Quyết định 2736/QĐ-BTC năm 2014 công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2736/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển số 05/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 219/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển;
Căn cứ hồ sơ, tài liệu do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2014 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Cảng vụ;
– Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Share: