Tag: cong van 4211

Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4211/BKHĐT-ĐKKD V/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015   Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày […]
Read More