Tag: nghị định 78

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp.

CHÍNH PHỦ ——- Số: 78/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015     NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; […]
Read More