Tag: thông tư 127

Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 quy định về hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

  BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 127/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI […]
Read More