Category: LAO ĐỘNG 2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG […]
Read More