Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 của Quốc hội

  • Trang Chủ
  • LAO ĐỘNG 2007
  • Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 của Quốc hội
QUỐC HỘI
Số: 84/2007/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007

LUẬT

Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 06 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 04 năm 2002 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006.
Điều 1.
Điều 73 của Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 73. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây:
– Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch).
– Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).
– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
– Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).
– Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).
– Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).
Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.”
Điều 2. Luật này có hiệu lực từ ngày công bố./.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 04 năm 2007.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

Share: