Category: LABOR 2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG […]
Read More

Law No. 84/2007/QH11 of April 02, 2007 amending, supplementing article 73 of Law on Labor

THE NATIONAL ASSEMBLY ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ——— No.: 84/2007/QH11 Hanoi, April 02, 2007    NATIONAL ASSEMBLY SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Ist, 11th Session (From March 20 to April 02, 2007) LAW AMENDING, SUPPLEMENTING ARTICLE 73 OF LAW ON LABOR Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, […]
Read More