Category: THƯƠNG MẠI 2006

Nghị định của chính phủ số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

CHÍNH PHỦ _______ Số: 158/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 12  năm 2006  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa __________ CHÍNH PHỦ Căn […]
Read More

Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006 của bộ văn hóa – thông tin hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

THÔNG TƯ SỐ 95/2006/TT-BVHTT NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23-01-2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, […]
Read More

Thông tư số 11/2006/TT-BTM hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

BỘ THƯƠNG MẠI Số: 11/2006/TT-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 72/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

CHÍNH PHỦ _______Số: 37/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại ________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

CHÍNH PHỦ Số: 35/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại CHÍNH PHỦ           Căn cứ Luật Tổ chức Chính […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dich vụ giám định thương mại

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 20/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ           Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;           Căn […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về xuất xứ hàng hóa

CHÍNH PHỦ Số: 19/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá ______________________ CHÍNH PHỦ           Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ […]
Read More

Nghị định của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

CHÍNH PHỦ Số: 12/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia […]
Read More