Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006 của bộ văn hóa – thông tin hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  • Trang Chủ
  • THƯƠNG MẠI 2006
  • Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006 của bộ văn hóa – thông tin hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

THÔNG TƯ SỐ 95/2006/TT-BVHTT NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23-01-2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI

BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN
Số: 95/2006/TT-BVHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2006

THÔNG TƯ

Bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006

của Bộ Văn hoá – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán,

gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá – Thông tin;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Bộ Văn hoá – Thông tin bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài (sau đây gọi tắt là thông tư 48/2006/TT-BVHTT) như sau:

1. Bổ sung điểm C vào khoản 2.2 Mục II Phần C như sau.

c) Đối với loại sản phẩm nghe nhìn (ghi trên mọi chất liệu) có nội dung sau đây:

– Phần mềm hệ thống là chương trình hệ điều hành máy tính hoặc là chương trình điều khiển phần cứng, thiết bị, máy móc; phần mềm ứng dụng văn phòng, kế toán, kiến trúc hoặc các chương trình xử lý dữ liệu nói chung: Cơ quan quản lý nhà nước về Văn hoá – Thông tin không phê duyệt nội dung, doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

– Phần mềm sử dụng cho mục đích an ninh quốc phòng: Doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành;

– Phần mềm có nội dung ca nhạc, sân khấu hoặc các nội dung về Văn hoá – Thông tin khác: Văn bản phê duyệt nội dung nhập khẩu lần đầu của Sở Văn hoá – Thông tin địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh là cơ sở để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu các lần sau đúng theo mẫu sản phẩm đã được phê duyệt.

2. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các đối tượng thực hiện xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên nghành Văn hoá – Thông tin phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá – Thông tin để nghiên cứu, giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Doãn Hợp

Share:

Leave A Comment