Category: VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, HÀNG HẢI 2015

QĐ 2491/QĐ-BGTVT v/v đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2491/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 29/2014/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG […]
Read More

Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2015 ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ ban hành

NGHỊ QUYẾT 52/NQ-CP NĂM 2015 KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2016 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 DO […]
Read More

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 29/2015/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2015     THÔNG TƯ Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế ________________   Căn cứ Công ước về Giao […]
Read More

Thông tư 28/2015/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải theo Thông tư 25/2013/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 25/2013/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG […]
Read More

Thông tư 26/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 26/2015/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015     THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn ban hành kèm theo Quyết […]
Read More

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM Thông tư số […]
Read More