QĐ 2491/QĐ-BGTVT v/v đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Trang Chủ
  • VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, HÀNG HẢI 2015
  • QĐ 2491/QĐ-BGTVT v/v đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2491/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 29/2014/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, HUẤN LUYỆN AN NINH HÀNG KHÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không như sau:
Bỏ hình quốc huy tại mẫu Giấy chứng nhận huấn luyện kiến thức an ninh hàng không và Giấy chứng nhận huấn luyện định kỳ an ninh hàng không tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4.
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như khoản 2 Điều 2;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
– Các Thứ trưởng;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các Tổng Cty: CHKVN, HKVN, QLBVN;
– Tổng công ty Trực thăng Việt Nam;
– Công ty CPHK: Jetstar Pacific Airlines, VietJet Air;
– Công ty bay dịch vụ hàng không Vasco;
– Học viện Hàng không Việt Nam;
– Công báo;
– Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Quý Tiêu

Share: