Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2015 ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ ban hành

  • Home
  • CIVIL MATTER 2017
  • Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2015 ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 52/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2016 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 6873/TTr-BGTVT ngày 01 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại về cấp Giấy ủy quyền ký Bản ghi nhớ theo quy định./.
 

 
Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ban Đối ngoại Trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, KTN, PL;
– Lưu: VT, QHQT (3) HQ.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Share:

Leave A Comment