Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2009
  • Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1923/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 229/TTr-SVHTTDL ngày31 tháng 7 năm 2009 về việc xin phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến 2020, định hướng đến 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với các nội dung như sau:
1. Tên đề án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2. Địa điểm thực hiện: tỉnh Kiên Giang.
3. Chủ dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang.
4. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.
5. Nội dung và dự toán lập quy hoạch:
– Nhiệm vụ xây dựng quy hoạch: theo nội dung nhiệm vụ đã được chỉnh sửa theo Biên bản họp lấy ý kiến đóng góp các sở, ban, ngành có liên quan.
– Dự toán lập quy hoạch:
+ Chi phí lập quy hoạch: 304.800.000 đồng;
+ Thuế giá trị gia tăng (10%): 30.480.000 đồng;
+ Tổng chi phí lập quy hoạch: 335.280.000 đồng.
6. Nguồn vốn lập quy hoạch: ngân sách tỉnh.
7. Kế hoạch thực hiện: năm 2009.
Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện dự án theo Luật Đấu thầu, kế hoạch vốn, đảm bảo trình tự và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

Share: