BẤT ĐỘNG SẢN

  • Tham gia, nghiên cứu các giao dịch bất động sản, xây dựng.
  • Tư vấn các thủ tục cấp, xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng liên quan.
  • Tư vấn các vấn đề về quy hoạch, bồi thường đất đai.
  • Tư vấn mua bán bất động sản trong nước và bất động sản có yếu tố nước ngoài.
  • Tham gia đại diện uỷ quyền giải quyết tranh chấp đất đai, hoà giải hoặc tranh tụng tại toà án.

Luật MP – MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP


Notice: Undefined variable: str_block in /home/minhphuonglaw/public_html/wp-content/themes/zerif-lite-child/functions-block-news.php on line 160

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty Luật MP