LUẬT DÂN SỰ – HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH – DI CHÚC – THỪA KẾ

LUẬT DÂN SỰ - HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - DI CHÚC -THỪA KẾ

Luật sư Công ty Luật hợp danh MP tư vấn quy định pháp luật chung thuộc lĩnh vực dân sự, cụ thể như: các giao dịch dân sự, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế và các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài và các vấn đề khác liên quan:

  • Soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, đơn từ
  • Hợp đồng dân sự
  • Luật đất đai
  • Thừa kế
  • Giải quyết tranh chấp tố tụng dân sự
  • Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP