TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Công ty Luật MP tham gia vào các vụ kiện trọng tài trong nước và quốc tế liên quan đến Luật pháp Việt Nam, bao gồm tranh chấp thương mại theo thủ tục tố tụng trọng tài.

Bộ phận Trọng tài Thương mại của Công ty Luật MP phụ trách công việc, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thảo luận các điều khoản trọng tài trong các hợp đồng thương mại quốc tế, đại diện cho khách hàng trong nước và quốc tế với nguyên đơn và bị đơn theo thủ tục tố tụng trọng tài.

Luật sư của Công ty Luật MP cũng là những trọng tài viên chính thức của PIAC.

MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP